Mao Tse-tung (Mao Zedong Quotes)

คติพจน์เหมาเจ๋อตุง

หนังสือเล่มนี้คือการรวบรวมเอาแนวคิดของ เหมาเจ๋อตุง ที่ประชาชนทุกคนนั้นต้องมี เพราะในช่วง้เวลานั้นประเทศยังไม่เป็นปึกแผ่นเท่าไรนัก ดังนั้นการสร้างทัศนะคติให้ไปในทางเดียวกันนั่นคือสิ่งจำเป็น หนังสือแดงเล่มนี้จึงได้ถือกำเนิดออกมา