วารสาร (Journal)

วารสารคือสิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ โดยที่สวารสารนั้นจะมีความคล้ายคลังกับ นิตยสาร แต่เรื่องราวนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การกระจายข่าวบทความทาง วิชาการ หรืองานวิจัย ที่เด่นๆ นั้นก็คือ วารสารวิทยาลัย